Λαπαροσκοπική αποκατάσταση υποτροπής μετεγχειρητικής κοιλιοκήλης

Από το προσωπικό αρχείο του κου Κωτίδη