Λαπαροσκοπική επιμήκης γαστρεκτομή (Γαστρικό μανίκι) σε ασθενή με δείκτη μάζας σώματος 92!

Από το προσωπικό αρχείο του κου Κωτίδη